Přejít na titulní stránku

Stanovy SPL

Stanovy občanského sdružení Sdružení pro Letohradsko

STANOVY SPL

Základní ustanovení
Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Sdružení pro Letohradsko, ( dále jen sdružení ) na dobu neurčitou za účelem provozování činností souvisejících:
- s organizováním a podporou sportovních , kulturních a zájmových akcí.
- s organizováním a podporou obnovy, údržby a využití sportovních a zájmových zařízení.
- s organizováním a podporou turistického ruchu.
- s organizováním a podporou budování infrastruktury a ekologického hospodaření s odpady, a to v rozsahu zjišťování potřeb občanů a spolupráce s obcí.
organizace práce s dětmi a mládeží se zaměřením na ochranu a obnovu přírody a jejich výchova k psychické a fyzické odolnosti, odvaze a samostatnosti, organizace celoročních pobytů v přírodě

Sídlo organizace
Sídlem organizace je: Jablonská 270, 561 51 Letohrad

Vznik organizace
Organizace vzniká po schválení stanov ustavující valnou hromadou, registrací Ministerstvem vnitra ČR.

Organizační složky
Organizační složku může založit nejméně 6 osob, a to za účelem provozování činností uvedených v bodě 1. těchto stanov.
Organizační složka se zakládá rozhodnutím ustavující valné hromady organizační složky a podáním žádosti o registraci výboru sdružení.
Dnem registrace u výboru sdružení se stává organizační složka registrovanou. Dnem vydání zakládací listiny získává organizační složka hlasovací právo na valné hromadě sdružení.
Právně organizační složka vzniká vydáním potvrzení o právní subjektivitě. Organizační složka si požádá o vlastní IČO.
Organizační složka je povinna předkládat valné hromadě sdružení výroční zprávu o své činnosti a hospodaření. Organizační složka je povinna dodržovat stanovy a zásady hospodaření sdružení.
 
Každá organizační složka si musí zvolit nejméně tyto osoby do svého výboru:
předsedu organizační složky
člen sdružení starší 18 let
je odpovědný za chod organizační složky vůči členům organizační složky a výboru sdružení
zastupuje organizační složku navenek

Hospodáře organizační složky
osoba starší 18 let
zodpovědná za hospodaření organizační složky vůči členům organizační složky a výboru sdružení
při převzetí funkce podepisuje hmotnou odpovědnost

Organizační složka zaniká:
rozhodnutím valné hromady organizační složky
rozhodnutím valné hromady sdružení, při závažném porušení stanov sdružení
ve zvláště naléhavých případech může rozhodnout výbor sdružení, organizační složka má pak právo odvolat se k valné hromadě sdružení, odvolání podané písemnou formou má odkladný účinek až do doby nejbližšího jednání valné hromady.
O zániku organizační složky se provede zápis, který podepíše předseda sdružení. Před tímto podpisem musí být vyřešeny všechny majetkoprávní otázky. Z hlediska třetích osob se za datum zániku organizační složky považuje datum podpisu zmíněné listiny.
Předseda zaniklé organizační složky je povinen odevzdat zakládací listinu a potvrzení o právní subjektivitě.
Členové zaniklé organizační složky mají právo zůstat členy sdružení. V době od rozhodnutí o zrušení až do podpisu zápisu o zrušení je činnost organizační složky pozastavena včetně hlasovacího práva na valné hromadě sdružení.
 
Členství ve sdružení
vznik členství
Členem sdružení se může stát každý občan starší 18 let.
Osoba mladší 18 let se může stát členem jen se souhlasem rodičů.
Čekací doba pro vstup do sdružení je 6 měsíců bez hlasovacího práva.
Vstup nového člena musí schválit valná hromada, které se musí zúčastnit nadpoloviční většina členů sdružení. Schválení je podmíněno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hlasování je veřejné.

Povinnosti člena sdružení
Zúčastňovat se valných hromad.
Zúčastňovat se akcí pořádaných sdružením.
Platit členské příspěvky.
Respektovat rozhodnutí předsednictva sdružení.
Dodržovat vnitřní ustanovení sdružení.

Práva člena sdružení
Být informován o činnosti sdružení a o pořádaných akcích.
Být přítomen jednání, které se bude týkat jeho osoby.
Podávat návrhy a připomínky.
Být volen do orgánu sdružení.
Být informován o finanční situaci sdružení.
Požádat o svolání mimořádné valné hromady sdružení.
Požádat o pozastavení svého členství.
Vystoupit ze sdružení.

Ukončení členství
Při neplnění povinností má valná hromada na návrh výboru nebo člena sdružení právo pozastavit jeho členství. Výbor může podat valné hromadě návrh na vyloučení člena pro neplnění členských povinností.
 
Čestné členství
Valná hromada může na návrh výboru udělit čestné členství.
Čestný člen má všechna práva řádného člena, nemá však právo volit.
Čestný člen má hlas poradní.
Zrušit čestné členství může na návrh výboru valná hromada.
 
Zásady hospodaření
Za hospodaření ve sdružení odpovídá hospodář, který podává zprávu a zodpovídá se valné hromadě. V době, kdy nezasedá valná hromada odpovídá za hospodaření výboru. Sdružení získává prostředky k činnosti z členských příspěvků, činnosti sdružení, darů a dotací. O výdajích do 5.000,- Kč rozhoduje hospodář samostatně, výdaje vyšší schvaluje předem výbor. Rozpočet navrhuje výbor a schvaluje valná hromada.
 
Orgány sdružení
 
Valná hromada
Je složena ze všech řádných členů starších 18 let. Čestní členové mají hlas poradní.
Valná hromada
je nejvyšším orgánem sdružení
schvaluje
stanovy a jejich změny
schvaluje vnitřní ustanovení sdružení
rozhoduje o přijetí a vyloučení člena a o pozastavení členství
rozhoduje o čestném členství
schvaluje rozpočet a výroční zprávu o činnosti a hospodaření sdružení a organizačních složek
rozhoduje o zániku organizační složky
volí a odvolává výbor
rozhoduje o zániku a likvidaci sdružení, vypořádání závazků a rozdělení majetku
 
Výbor
Výbor je
pětičlenný. Skládá se z předsedy, místopředsedy, jednatele, hospodáře a člena. Výbor je volen na čtyřleté volební období valnou hromadou v hlasování na návrh členů. Platnost volby je podmíněna nadpoloviční účastí všech řádných členů starších 18 let a prostou většinou hlasů všech přítomných řádných členů starších 18 let.
 
Výbor
je statutárním a výkonným orgánem sdružení
odpovídá za činnost sdružení a jedná jeho jménem v době, kdy nezasedá valná hromada
za výbor jedná navenek ve všech věcech předseda nebo výborem pověřený člen výboru.
navrhuje v součinnosti s hospodářem rozpočet a předkládá jej valné hromadě ke schválení
předkládá valné hromadě výroční zprávu o činnosti a o hospodaření
předkládá valné hromadě návrhy na změny stanov
podává návrhy valné hromadě na vnitřní ustanovení sdružení a jeho změny
svolává nejméně jednou
ročně valnou hromadu
navrhuje valné hromadě rozhodnout o řádném a čestném členství
podává návrh na zánik sdružení
ze svých členů volí veřejným hlasováním předsedu, místopředsedu, hospodáře a jednatele
přijímá žádosti o registraci organizačních složek
vydává zakládací listinu organizačním složkám
 
Zánik sdružení
O zániku sdružení rozhoduje na návrh výboru valná hromada. Současně rozhoduje o likvidaci majetku a vypořádání závazků.
 
Závěrečná ustanovení
Stanovy nabývají platnosti dnem schválení ustavující valnou hromadou. Změny stanov jsou možné jen rozhodnutím valné hromady s následujícím vzetím na vědomí ministerstvem vnitra. Změna stanov valnou hromadou je podmíněna nadpoloviční účastí všech řádných členů starších 18 let a prostou většinou souhlasných hlasů přítomných

V Letohradě dne 19.4.2011

Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

Je těžké říct jaký bude rok 2016. Každý z nás ho bude mít takový, jaký si ho udělá. Je vážně hodně věcí, týkajících se právě nás, které lze našim činěním ovlivnit. A já bych přál všem, abychom je dokázali ovlivňovat pozitivně. Určitě přijde i celá řada problémů, bylo by dobře, aby to byly problémy, které dokážeme ovlivnit a zvládnout. A mým velkým přáním je, aby se podařilo uklidnit situaci ve světě. Ať chceme či nechceme, ovlivňuje naše myšlení. Buďme na sebe v tom našem regionu dobří, používejme úsměv a uvidíte, že se vám bude vracet. A hned je člověku lépe! Přeji dobrý rok 2016 všem, prožitý ve zdraví!

 

Petr Fiala