Přejít na titulní stránku

Bydlení Nad Bažantnicí

Účelem územního plánu města, který se zhotovuje na mnoho let dopředu za účasti odborníků i široké veřejnosti, je vytvoření předpokladů pro dlouhodobý rozvoj města ve všech oblastech. Po schválení zastupitelstvem města je takový dokument závazný pro každého investora, a tedy samozřejmě i zájemce o výstavbu rodinných domků. Takovou výstavbu lze tedy provádět jen v územích, která jsou k tomu územním plánem určena. Aby takto vymezená území odpovídala potřebám města musí se uplatnit vizionářský přístup, aby bylo myšleno i na cíle, kterých bude dosaženo v době, kdy už u toho nebudeme.

Předchozí územní plán města Letohradu z roku 2001 doznal postupně čtyři změny, přičemž tu poslední v červnu 2010. Obsahoval značné množství ploch určených k bytové výstavbě, ale jen minimum z toho ve vlastnictví města, což neodpovídalo požadavkům potenciálních stavebníků a brzdilo rozvoj. Téměř veškeré plochy určené pro bytovou výstavbu tam byly zařazeny z iniciativy soukromých vlastníků, kteří je však případným zájemcům odmítali prodat.

Proto jsme se se starostou na schůzce s ředitelem Pozemkového fondu ČR rozhodli požádat o převedení pozemků celého území, dnes nazvaného „Nad Bažantnicí“ do vlastnictví města, abychom tuto blokaci prolomili. V návaznosti na to zpracoval Ing.arch. Zdeněk Auer v září 2009 studii na celé území od  Šedivského potoka až k lesu Obora.
21.6.2007 jsme podali první žádost na Pozemkový úřad ČR o převod pozemků na město. V následujícím období se Pozemkový úřad dvakrát reorganizoval.

Nejdůležitější smlouvu o převodu, po odsouhlasení v orgánech města, jsme podepsali v Pardubicích po komplikovaných jednáních až 14. března 2012. Tím byla odstartována další etapa přípravy území. Tento postup je standardní, vlastník pozemku vše zajistí a úplně připravené pozemky může prodávat.

Nicméně v dalších dvou letech o přípravě území a uvolnění prostředků v rozpočtu jednalo zastupitelstvo a názor jednotlivých zastupitelů nebyl zrovna jednoznačný. Jelikož město získalo téměř všechny pozemky v tomto území bezplatně, kupují je dodnes noví vlastníci prakticky za cenu nákladů za vybudo-vané komunikace a veškeré inženýrské sítě, tj. 670 Kč/m2. Nákup stavebního pozemku bez zajištěných inženýrských sítí se může následně zásadně prodražit.

3. září 2014 byla uzavřena smlouva na zpracování dokumentace pro stavební povolení. Krátce na to zastupitelstvo města schválilo 10. září 2014 nový územní plán, který na základě požadavků vlastníků pozemků na Orlici rozšířil území pro výstavbu rodinných domků o dalších cca 160 000 m2. To je ale jiná kapitola o podmínkách pro bytovou výstavbu. 17. 6. 2015 zahájila rada města výběrové řízení a 19. 8. 2015 byl ze 17 nabídek vybrán vítězný dodavatel stavby.
    
9. září 2015 zastupitelé schválili finanční kalkulaci zainvestování lokality Nad Bažantnicí včetně prodejní ceny pozemků pro budoucí stavebníky.     21. září 2015 byla uzavřena smlouva s dodavatelem stavby na vybudo-vání komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, a inženýrských sítí včetně dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, rozvodů plynu, elektřiny a veřejné zeleně. Toto komplexní vybavení území si noví vlastníci pozemků uhradili jako součást kupní ceny, která činí 670 Kč/m2, přičemž celkové náklady na jejich vybudování dosahovaly k částce téměř 50 mil. Kč včetně DPH.
    
V únoru 2016 byly skutečně stavební práce zahájeny a dokončené předány městu v polovině loňského roku, aby mohla být vydána stavební povolení prvním zájemcům o výstavbu rodinných domků. Od získání pozemků do vlastnictví města do vydání prvního stavebního povolení 7. 6. 2017 uplynulo tedy více než 5 let. Plnohodnotné napojení území na silnici II/360 podmínil dopravní inspektorát Policie ČR vybudováním kruhové křižovatky, žádné jiné řešení nebylo přípustné. Pardubický kraj se ujak investorství této stavby, vybudována byla v závěru roku 2017 a zcela dokončena byla v jarních měsících 2018. V době uzávěrky tohoto občasníku bylo zájemcům prodáno všech 47 stavebních pozemků pro rodinné domy a povoleny téměř dvě desítky staveb rodinných domků. I proto se již projektuje II. etapa, ve které bude zasíťováno dalších 30 pozemků pro rodinné domy.
 


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

Letí to jako voda. Asi by mě v roce 2006, kdy jsem se stal starostou, nenapadlo, že i v roce 2022 vás budu znovu oslovovat a po páté žádat o důvěru jak mé osobě, tak našemu uskupení kandidátů za Sdružení pro Letohradsko. Důvěru, které jsme si po celých 16 let upřímně vážili a snažili se ji nezklamat. Možná ne úplně vždy se vše zcela podařilo. Ale jak se říká „není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“.  Ale vězte, že jsme každý den, a často to nebyly úplně snadné dny, mysleli na prospěch Letohradu a chtěli pro jeho občany jen to nejlepší.

To jsme připraveni činit i následující 4 roky, pokud nám dáte důvěru. Jsou započaté velmi důležité projekty, u nichž je potřebné dohlédnout na jejich úspěšnou realizaci. Především Dům kultury, školka Taušlova, pozemky pro bydlení, náměstí, tělocvična v Ústecké ulici a řada dalších. Jak jsme zvládli plnit volební program, bylo zveřejněno koncem června v našem Občasníku. Drtivá většina avizovaného se podařila uskutečnit a za to jsem upřímně rád.

Bezpochyby hodně z vás při vědomí, když souběžně kandiduji do Senátu za okres Ústí nad Orlicí, přemýšlí, zda se Senát a starostování dá zvládat tak, aby práce pro město neutrpěla.  Již nyní je mnoho starostů v Senátu (například starostové měst Moravský Krumlov, Mladá Boleslav, Vejprnice, Chrastava a další) a ve svých městech dokazují, že to lze. Každopádně vždy, pokud bych se stal z vůle voličů i senátorem, by minimálně v době plnění senátorských povinností byl na radnici přítomen místostarosta. To proto, aby občan při řešení svých problémů mohl jednat přímo se zástupcem samosprávy. Chtěl bych Vás proto velmi požádat o podporu jak našeho celého uskupení v komunálních volbách, tak i moji osobní v obou kolech voleb senátních. Senátor z Letohradu by městu i regionu mohl a hlavně měl být ku prospěchu. Bylo by dobře, aby byl z naší oblasti, tedy z Podorlicka.

Upřímně děkuji všem kolegům ze samosprávy a městského úřadu, kteří pracovali na vylepšování podmínek života v našem krásném městě. Pro mě je to práce, která mne zcela naplňuje. Končící volební období bylo jiné, poznamenané pandemií a válkou na Ukrajině. Snad jsme v Letohradě svým přístupem k těmto problémům obstáli i jako samospráva. Děkuji všem aktivním členům ve spolcích v Letohradě, kteří svým přístupem pomáhají dělat Letohrad tak činorodým, jakým je. Nesmírně si jejich nezištné práce vážím.

Neztratil-li jsem za ty roky mého působení Vaši důvěru a usoudíte-li, že pozitiva převládají, budu si nesmírně vážit Vaší další podpory v komunálních i senátních volbách. Abychom mohli naplnit vyřčené cíle, prosím o podporu celé kandidátky Sdružení pro Letohradsko. Starosta, byť třeba se silným mandátem, ale bez široké podpory svého týmu v zastupitelstvu, nedokáže téměř nic. Proto vás prosím o jediný křížek u názvu našeho volebního uskupení. Letohradu se dařilo věci úspěšně realizovat, protože jsme takový silný mandát od vás měli. Prosím, volte jistotu, ať se podaří dokončit započaté. Ze zkušeností víte, že se snažíme proměňovat naše město tak, aby bylo k občanům přívětivé. Učiníme vše pro to, abychom Vás ani po další 4 roky nezklamali. Uspěju-li též ve volbách senátních, z Letohradu neuteču!

Moc si přeji, aby Letohrad byl vždy městem, ve kterém žijí spokojení občané. Ať se daří celému krásnému regionu Podorlicka!


S úctou, Petr Fiala