Přejít na titulní stránku

Bydlení Nad Bažantnicí

Účelem územního plánu města, který se zhotovuje na mnoho let dopředu za účasti odborníků i široké veřejnosti, je vytvoření předpokladů pro dlouhodobý rozvoj města ve všech oblastech. Po schválení zastupitelstvem města je takový dokument závazný pro každého investora, a tedy samozřejmě i zájemce o výstavbu rodinných domků. Takovou výstavbu lze tedy provádět jen v územích, která jsou k tomu územním plánem určena. Aby takto vymezená území odpovídala potřebám města musí se uplatnit vizionářský přístup, aby bylo myšleno i na cíle, kterých bude dosaženo v době, kdy už u toho nebudeme.

Předchozí územní plán města Letohradu z roku 2001 doznal postupně čtyři změny, přičemž tu poslední v červnu 2010. Obsahoval značné množství ploch určených k bytové výstavbě, ale jen minimum z toho ve vlastnictví města, což neodpovídalo požadavkům potenciálních stavebníků a brzdilo rozvoj. Téměř veškeré plochy určené pro bytovou výstavbu tam byly zařazeny z iniciativy soukromých vlastníků, kteří je však případným zájemcům odmítali prodat.

Proto jsme se se starostou na schůzce s ředitelem Pozemkového fondu ČR rozhodli požádat o převedení pozemků celého území, dnes nazvaného „Nad Bažantnicí“ do vlastnictví města, abychom tuto blokaci prolomili. V návaznosti na to zpracoval Ing.arch. Zdeněk Auer v září 2009 studii na celé území od  Šedivského potoka až k lesu Obora.
21.6.2007 jsme podali první žádost na Pozemkový úřad ČR o převod pozemků na město. V následujícím období se Pozemkový úřad dvakrát reorganizoval.

Nejdůležitější smlouvu o převodu, po odsouhlasení v orgánech města, jsme podepsali v Pardubicích po komplikovaných jednáních až 14. března 2012. Tím byla odstartována další etapa přípravy území. Tento postup je standardní, vlastník pozemku vše zajistí a úplně připravené pozemky může prodávat.

Nicméně v dalších dvou letech o přípravě území a uvolnění prostředků v rozpočtu jednalo zastupitelstvo a názor jednotlivých zastupitelů nebyl zrovna jednoznačný. Jelikož město získalo téměř všechny pozemky v tomto území bezplatně, kupují je dodnes noví vlastníci prakticky za cenu nákladů za vybudo-vané komunikace a veškeré inženýrské sítě, tj. 670 Kč/m2. Nákup stavebního pozemku bez zajištěných inženýrských sítí se může následně zásadně prodražit.

3. září 2014 byla uzavřena smlouva na zpracování dokumentace pro stavební povolení. Krátce na to zastupitelstvo města schválilo 10. září 2014 nový územní plán, který na základě požadavků vlastníků pozemků na Orlici rozšířil území pro výstavbu rodinných domků o dalších cca 160 000 m2. To je ale jiná kapitola o podmínkách pro bytovou výstavbu. 17. 6. 2015 zahájila rada města výběrové řízení a 19. 8. 2015 byl ze 17 nabídek vybrán vítězný dodavatel stavby.
    
9. září 2015 zastupitelé schválili finanční kalkulaci zainvestování lokality Nad Bažantnicí včetně prodejní ceny pozemků pro budoucí stavebníky.     21. září 2015 byla uzavřena smlouva s dodavatelem stavby na vybudo-vání komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, a inženýrských sítí včetně dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, rozvodů plynu, elektřiny a veřejné zeleně. Toto komplexní vybavení území si noví vlastníci pozemků uhradili jako součást kupní ceny, která činí 670 Kč/m2, přičemž celkové náklady na jejich vybudování dosahovaly k částce téměř 50 mil. Kč včetně DPH.
    
V únoru 2016 byly skutečně stavební práce zahájeny a dokončené předány městu v polovině loňského roku, aby mohla být vydána stavební povolení prvním zájemcům o výstavbu rodinných domků. Od získání pozemků do vlastnictví města do vydání prvního stavebního povolení 7. 6. 2017 uplynulo tedy více než 5 let. Plnohodnotné napojení území na silnici II/360 podmínil dopravní inspektorát Policie ČR vybudováním kruhové křižovatky, žádné jiné řešení nebylo přípustné. Pardubický kraj se ujak investorství této stavby, vybudována byla v závěru roku 2017 a zcela dokončena byla v jarních měsících 2018. V době uzávěrky tohoto občasníku bylo zájemcům prodáno všech 47 stavebních pozemků pro rodinné domy a povoleny téměř dvě desítky staveb rodinných domků. I proto se již projektuje II. etapa, ve které bude zasíťováno dalších 30 pozemků pro rodinné domy.
 


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se Sdružení pro Letohradsko, snaží posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne.

Těší mne potkávat spokojené spoluobčany. Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm z řad opozice. Končící volební období bylo klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali v komisích rady a výborech zastupitelstva. Poděkování patří pracovníkům městského úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci též poděkovat všem spoluobčanům, kteří svojí prací ve spolcích a dalších organizacích spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu, které nám mnozí z okolí závidí.  

Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu považován za úspěšně se rozvíjející město. Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte Letohrad rádi. Přeji Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a přijďte k volbám. Ať již volby  dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD, to je opravdu DOBRÁ ADRESA!

S úctou, Petr Fiala