Přejít na titulní stránku

EU, odpady a my

Růst životní úrovně a s tím spojený rozmach výrobků z nových materiálů ve svém důsledku způsobuje na celém světě i narůstající produkci odpadů všeho druhu. S odpady, které produkují především naši občané, se musí vypořádat město jak po organizační, tak finanční stránce. Jeho úkolem je zajistit systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na svém území. Dlouhodobě patříme k těm, kde se daří zvládat tyto úkoly a v řadě kroků jsme napřed v porovnání s jinými městy. Svědčí o tom několik skutečností. Od zavedení motivačního systému formou slev na poplatku za odpady v návaznosti na vytříděné komodity se na nás do dnešních dnů obracejí obce a instituce jako na příklad dobré praxe.

Náš systém posloužil v roce 2017 jako součást podkladů pro metodické materiály vydávané Ministerstvem životního prostředí. V roce 2018 jsme byli zařazeni do analýzy, kterou připravovala Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem pro konferenci o odpadovém hospodářství v ČR, uspořádanou v Hradci Králové.

Orgány Evropské unie stanovily nové přísnější podmínky pro nakládání s vybranými druhy odpadů, které lze druhotně využít, tedy recyklovat. Jedná se o zvýšení výtěžnosti pro všechny u nás běžně tříděné komodity, tedy plasty, kovy, sklo, papír. Nad stanovené cíle, které připravuje EU pro další období, již dnes splňujeme podmínky pro sběr textilu a potravinářských olejů a tuků.

Splňujeme i doporučený standard jeden sběrný dvůr na každých 3 tis. obyvatel a zavedli jsme systém svozu bioodpadu na vlastní kompostárnu a od roku 2018 i prodej kompostu. Jelikož ČR neplní cíle v nakládání s bioodpady, počítá se s tím, že bude nařízeno umožnit jejich sběr i v zimních měsících. Toto jsme v Letohradě zavedli již v zimním období 2017/2018. Analýza výsledků potvrdila, že to byl správný krok. Od roku 2027 se předpokládá, že bude do recyklace započítán pouze odděleně vytříděný bioodpad, proto jsme vydali již 1210 domácnostem zdarma odpovídající nádoby.


S ohledem na cíle EU v oblasti skládkování, kde má být v budoucnu skládkováno maximálně 10 % vzniklého komunálního odpadu, jsme připravili a zastupitelstvo schválilo Plán odpadového hospodářství. Na základě průběžných analýz pokračujeme v osvětě a hledání dalších cest ke zlepšení. Dosáhli jsme postupného snižování celkového množství odpadu odváženého na skládku do Českých Libchav, nicméně jeho produkce se podle jednotlivých částí našeho města velmi liší. Současný průměr je cca 176 kg na občana a rok.

Již řadu let se umisťujeme mezi městy Pardubického kraje na předních místech v hodnocení nakládání             s odpady. Při posledních oceněních v roce 2017 a 2018 jsme byli vždy na 3. místě mezi všemi obcemi a městy nad 2000 obyvatel. Za účelem prohloubení osvěty jsme umístili v průchodu MěÚ informační tabuli, kde si mohou občané udělat obrázek o procesu odpadového hospodářství.


Martin Hatka

 


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

Letí to jako voda. Asi by mě v roce 2006, kdy jsem se stal starostou, nenapadlo, že i v roce 2022 vás budu znovu oslovovat a po páté žádat o důvěru jak mé osobě, tak našemu uskupení kandidátů za Sdružení pro Letohradsko. Důvěru, které jsme si po celých 16 let upřímně vážili a snažili se ji nezklamat. Možná ne úplně vždy se vše zcela podařilo. Ale jak se říká „není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“.  Ale vězte, že jsme každý den, a často to nebyly úplně snadné dny, mysleli na prospěch Letohradu a chtěli pro jeho občany jen to nejlepší.

To jsme připraveni činit i následující 4 roky, pokud nám dáte důvěru. Jsou započaté velmi důležité projekty, u nichž je potřebné dohlédnout na jejich úspěšnou realizaci. Především Dům kultury, školka Taušlova, pozemky pro bydlení, náměstí, tělocvična v Ústecké ulici a řada dalších. Jak jsme zvládli plnit volební program, bylo zveřejněno koncem června v našem Občasníku. Drtivá většina avizovaného se podařila uskutečnit a za to jsem upřímně rád.

Bezpochyby hodně z vás při vědomí, když souběžně kandiduji do Senátu za okres Ústí nad Orlicí, přemýšlí, zda se Senát a starostování dá zvládat tak, aby práce pro město neutrpěla.  Již nyní je mnoho starostů v Senátu (například starostové měst Moravský Krumlov, Mladá Boleslav, Vejprnice, Chrastava a další) a ve svých městech dokazují, že to lze. Každopádně vždy, pokud bych se stal z vůle voličů i senátorem, by minimálně v době plnění senátorských povinností byl na radnici přítomen místostarosta. To proto, aby občan při řešení svých problémů mohl jednat přímo se zástupcem samosprávy. Chtěl bych Vás proto velmi požádat o podporu jak našeho celého uskupení v komunálních volbách, tak i moji osobní v obou kolech voleb senátních. Senátor z Letohradu by městu i regionu mohl a hlavně měl být ku prospěchu. Bylo by dobře, aby byl z naší oblasti, tedy z Podorlicka.

Upřímně děkuji všem kolegům ze samosprávy a městského úřadu, kteří pracovali na vylepšování podmínek života v našem krásném městě. Pro mě je to práce, která mne zcela naplňuje. Končící volební období bylo jiné, poznamenané pandemií a válkou na Ukrajině. Snad jsme v Letohradě svým přístupem k těmto problémům obstáli i jako samospráva. Děkuji všem aktivním členům ve spolcích v Letohradě, kteří svým přístupem pomáhají dělat Letohrad tak činorodým, jakým je. Nesmírně si jejich nezištné práce vážím.

Neztratil-li jsem za ty roky mého působení Vaši důvěru a usoudíte-li, že pozitiva převládají, budu si nesmírně vážit Vaší další podpory v komunálních i senátních volbách. Abychom mohli naplnit vyřčené cíle, prosím o podporu celé kandidátky Sdružení pro Letohradsko. Starosta, byť třeba se silným mandátem, ale bez široké podpory svého týmu v zastupitelstvu, nedokáže téměř nic. Proto vás prosím o jediný křížek u názvu našeho volebního uskupení. Letohradu se dařilo věci úspěšně realizovat, protože jsme takový silný mandát od vás měli. Prosím, volte jistotu, ať se podaří dokončit započaté. Ze zkušeností víte, že se snažíme proměňovat naše město tak, aby bylo k občanům přívětivé. Učiníme vše pro to, abychom Vás ani po další 4 roky nezklamali. Uspěju-li též ve volbách senátních, z Letohradu neuteču!

Moc si přeji, aby Letohrad byl vždy městem, ve kterém žijí spokojení občané. Ať se daří celému krásnému regionu Podorlicka!


S úctou, Petr Fiala