Přejít na titulní stránku

EU, odpady a my

Růst životní úrovně a s tím spojený rozmach výrobků z nových materiálů ve svém důsledku způsobuje na celém světě i narůstající produkci odpadů všeho druhu. S odpady, které produkují především naši občané, se musí vypořádat město jak po organizační, tak finanční stránce. Jeho úkolem je zajistit systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na svém území. Dlouhodobě patříme k těm, kde se daří zvládat tyto úkoly a v řadě kroků jsme napřed v porovnání s jinými městy. Svědčí o tom několik skutečností. Od zavedení motivačního systému formou slev na poplatku za odpady v návaznosti na vytříděné komodity se na nás do dnešních dnů obracejí obce a instituce jako na příklad dobré praxe.

Náš systém posloužil v roce 2017 jako součást podkladů pro metodické materiály vydávané Ministerstvem životního prostředí. V roce 2018 jsme byli zařazeni do analýzy, kterou připravovala Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem pro konferenci o odpadovém hospodářství v ČR, uspořádanou v Hradci Králové.

Orgány Evropské unie stanovily nové přísnější podmínky pro nakládání s vybranými druhy odpadů, které lze druhotně využít, tedy recyklovat. Jedná se o zvýšení výtěžnosti pro všechny u nás běžně tříděné komodity, tedy plasty, kovy, sklo, papír. Nad stanovené cíle, které připravuje EU pro další období, již dnes splňujeme podmínky pro sběr textilu a potravinářských olejů a tuků.

Splňujeme i doporučený standard jeden sběrný dvůr na každých 3 tis. obyvatel a zavedli jsme systém svozu bioodpadu na vlastní kompostárnu a od roku 2018 i prodej kompostu. Jelikož ČR neplní cíle v nakládání s bioodpady, počítá se s tím, že bude nařízeno umožnit jejich sběr i v zimních měsících. Toto jsme v Letohradě zavedli již v zimním období 2017/2018. Analýza výsledků potvrdila, že to byl správný krok. Od roku 2027 se předpokládá, že bude do recyklace započítán pouze odděleně vytříděný bioodpad, proto jsme vydali již 1210 domácnostem zdarma odpovídající nádoby.


S ohledem na cíle EU v oblasti skládkování, kde má být v budoucnu skládkováno maximálně 10 % vzniklého komunálního odpadu, jsme připravili a zastupitelstvo schválilo Plán odpadového hospodářství. Na základě průběžných analýz pokračujeme v osvětě a hledání dalších cest ke zlepšení. Dosáhli jsme postupného snižování celkového množství odpadu odváženého na skládku do Českých Libchav, nicméně jeho produkce se podle jednotlivých částí našeho města velmi liší. Současný průměr je cca 176 kg na občana a rok.

Již řadu let se umisťujeme mezi městy Pardubického kraje na předních místech v hodnocení nakládání             s odpady. Při posledních oceněních v roce 2017 a 2018 jsme byli vždy na 3. místě mezi všemi obcemi a městy nad 2000 obyvatel. Za účelem prohloubení osvěty jsme umístili v průchodu MěÚ informační tabuli, kde si mohou občané udělat obrázek o procesu odpadového hospodářství.


Martin Hatka

 


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se Sdružení pro Letohradsko, snaží posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne.

Těší mne potkávat spokojené spoluobčany. Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm z řad opozice. Končící volební období bylo klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali v komisích rady a výborech zastupitelstva. Poděkování patří pracovníkům městského úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci též poděkovat všem spoluobčanům, kteří svojí prací ve spolcích a dalších organizacích spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu, které nám mnozí z okolí závidí.  

Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu považován za úspěšně se rozvíjející město. Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte Letohrad rádi. Přeji Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a přijďte k volbám. Ať již volby  dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD, to je opravdu DOBRÁ ADRESA!

S úctou, Petr Fiala