Přejít na titulní stránku

EU, odpady a my

Růst životní úrovně a s tím spojený rozmach výrobků z nových materiálů ve svém důsledku způsobuje na celém světě i narůstající produkci odpadů všeho druhu. S odpady, které produkují především naši občané, se musí vypořádat město jak po organizační, tak finanční stránce. Jeho úkolem je zajistit systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na svém území. Dlouhodobě patříme k těm, kde se daří zvládat tyto úkoly a v řadě kroků jsme napřed v porovnání s jinými městy. Svědčí o tom několik skutečností. Od zavedení motivačního systému formou slev na poplatku za odpady v návaznosti na vytříděné komodity se na nás do dnešních dnů obracejí obce a instituce jako na příklad dobré praxe.

Náš systém posloužil v roce 2017 jako součást podkladů pro metodické materiály vydávané Ministerstvem životního prostředí. V roce 2018 jsme byli zařazeni do analýzy, kterou připravovala Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem pro konferenci o odpadovém hospodářství v ČR, uspořádanou v Hradci Králové.

Orgány Evropské unie stanovily nové přísnější podmínky pro nakládání s vybranými druhy odpadů, které lze druhotně využít, tedy recyklovat. Jedná se o zvýšení výtěžnosti pro všechny u nás běžně tříděné komodity, tedy plasty, kovy, sklo, papír. Nad stanovené cíle, které připravuje EU pro další období, již dnes splňujeme podmínky pro sběr textilu a potravinářských olejů a tuků.

Splňujeme i doporučený standard jeden sběrný dvůr na každých 3 tis. obyvatel a zavedli jsme systém svozu bioodpadu na vlastní kompostárnu a od roku 2018 i prodej kompostu. Jelikož ČR neplní cíle v nakládání s bioodpady, počítá se s tím, že bude nařízeno umožnit jejich sběr i v zimních měsících. Toto jsme v Letohradě zavedli již v zimním období 2017/2018. Analýza výsledků potvrdila, že to byl správný krok. Od roku 2027 se předpokládá, že bude do recyklace započítán pouze odděleně vytříděný bioodpad, proto jsme vydali již 1210 domácnostem zdarma odpovídající nádoby.


S ohledem na cíle EU v oblasti skládkování, kde má být v budoucnu skládkováno maximálně 10 % vzniklého komunálního odpadu, jsme připravili a zastupitelstvo schválilo Plán odpadového hospodářství. Na základě průběžných analýz pokračujeme v osvětě a hledání dalších cest ke zlepšení. Dosáhli jsme postupného snižování celkového množství odpadu odváženého na skládku do Českých Libchav, nicméně jeho produkce se podle jednotlivých částí našeho města velmi liší. Současný průměr je cca 176 kg na občana a rok.

Již řadu let se umisťujeme mezi městy Pardubického kraje na předních místech v hodnocení nakládání             s odpady. Při posledních oceněních v roce 2017 a 2018 jsme byli vždy na 3. místě mezi všemi obcemi a městy nad 2000 obyvatel. Za účelem prohloubení osvěty jsme umístili v průchodu MěÚ informační tabuli, kde si mohou občané udělat obrázek o procesu odpadového hospodářství.


Martin Hatka

 


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

cítíme částečný dluh v informacích k tématu, které již několik měsíců „hýbe“ Letohradem. Je jím Dům kultury, ke kterému Vám v uplynulých týdnech do domovních schránek přišly nesouhlasné informa­ce od skupiny šesti zastupitelů, která připravené řešení odmítá. Je mi jas­né, že si řada z Vás po jejich přečtení položila otázku, co že se to vlastně děje, co to ten starosta Fiala a lidé kolem něho prosazují?

A to přesto, že jsme projekt veřejně představili. Věřím, že si nikdo z Vás po těch le­tech, kdy jsme postupně rekonstruo­vali mnoho veřejných objektů ve měs­tě (namátkou městský úřad, areály základních škol, zdravotní středisko, MŠ U Dvora apod.) a budovaly se či opravovaly (například nové autobu­sové nádraží, skatepark, sběrný dvůr, zámecké a parkové zdi, řada komu­nikací, chodníků včetně těch nových) nemyslí, že bychom chtěli Letohradu uškodit. Kulturní dům je jednoduše na řadě, bourat ho nechceme, nechceme ani zahodit již uhrazených 10 mil. Kč za připravenou realizační projektovou dokumentaci. Chceme jej za dva roky vrátit k životu. Naše řešení, které přinese obnovu objektu pro kvalitní kulturu, nové bezpečné a bezbariéro­vé prostory pro ZUŠ, která bude mít všechny obory pod jednou střechou a navíc vyřeší prostory zámku pro rozšíření knihovny a důstojné zámec­ké sbírky, je sice oproti řešení navrho­vanému opozicí ročně na splátkách o necelé tři miliony dražší (ale i to je diskutabilní, pokud by v budoucnu opravdu řešili i ZUŠ a další), ale při­nese celkový pozitivní efekt do života města, a to hned.

Protože Vám bylo podsouváno, že nás Váš názor nezajímá, což není pravda (vzpomeňte na námi činěné ankety v uplynulém období), rozhodli jsme se souhlasit s vypsáním referen­da, ovšem s otázkou, která je podlo­žená reálným projektem, který je při­pravený. V tomto našem materiálu se Vám jej pokusíme stručně představit, jakými postupnými kroky se k řešení dospělo, pokusíme se popsat ekono­miku projektu, finance města a další. Chceme Vám poskytnout maximum informací, abyste se mohli sami zod­povědně rozhodnout.


S úctou, Petr Fiala