Přejít na titulní stránku

Letohrad - dobrá adresa!

Představujeme investiční priority pro období do roku 2022, u nichž vycházíme zejména z výsledků veřejné ankety uskutečněné radnicí v říjnu 2016 mezi občany města, do níž se svými odpověďmi aktivně zapojilo 2 021 občanů Letohradu.

„LETOHRAD – DOBRÁ ADRESA“

OSM INVESTIČNÍCH PRIORIT PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022

1. DŮM KULTURY – rekonstrukce stávajícího objektu s možností jeho rozšíření s přemístěním jedné z městských organizací ze zámku (buď knihovna, nebo ZUŠ – rozhodnou zastupitelé) do objektu Domu kultury tak, aby měl každodenní náplň a zároveň se uvolnily prostory na zámku pro rozšíření stávajících aktivit. Součástí investice bude revitalizace okolních prostor Domu kultury a změna dopravy a parkování; investiční předpoklad činí 150 mil. Kč a bude upřesněn po zpracování projektové dokumentace; úvěr na 20 let byl zastupitelstvem přijat za výhodných podmínek - 3M pribor + marže 0,09%.

2. KOUPALIŠTĚ – REKONSTRUKCE VELKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU – plavecký bazén zůstane nadále zejména pro plavání, umístěny v něm budou pouze drobné vodní atrakce a instalována bude velká dvouskluzavka, vybudována bude nová potřebná technologie se zázemím, nový vodovod a kanalizace v areálu; výše investice do 25 mil. Kč.

3. DOSTUPNÉ BYDLENÍ

  • a)    LOKALITA PRO BYDLENÍ NAD BAŽANTNICÍ – II. ETAPA – zainvestování zbývající části lokality pro možnost výstavby dalších 30 rodinných domů, návratná investice z prodeje stavebních parcel.
  • b)  NOVÉ MALOMETRÁŽNÍ NÁJEMNÍ BYTY – přestavba nevyužitého objektu bývalé radnice v Komenského ulici na 12 nových bytů nájemního bydlení.
  • c) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VÝSTAVBY BYTŮ DO VLASTNICTVÍ POD PATRONACÍ MĚSTA – výstavba bytového domu s byty do osobního vlastnictví vhodných zájemců (kteří dosáhnou na hypotéku apod.) pod patronací města s upřednostněním pro mladé lidi a mladé    rodiny.
  • d) PODPORA ROZŠÍŘENÍ POČTU BYTŮ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS).
     

4. BEZPEČNÉ MĚSTO (MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, CYKLOSTEZKY, KAMERY, SMART CITY - CHYTRÉ MĚSTO) – pokračování dlouhodobého projektu, z rozpočtu města předpokládáme výdaj cca 50 mil. Kč;

- výstavba nových chodníků a rekonstrukce stávajících frekventovaných chodníků podél krajských komunikací na bezbariérové (vhodné k spolufinancování z programu Bezpečnost od SFDI);

- pokračování postupné rekonstrukce stávajících chodníků do bezbariérového provedení a výstavba nových podél frekventovaných místních komunikací (např. Spořilov podél Havlíčkovy ulice, V Aleji od Hausenské ul. po začátek Kolonie, od koupaliště přes železniční přejezd k Sádkám, podél hlavní /krajské/ silnice na Kunčicích a v Komenského ul. směr Písečná, nový chodník podél III/3602 pro-pojka Orlice s Kunčicemi) – celkem cca 2 km nových chodníků;

- rekonstrukce nejvíce poškozených místních komunikací (Úzká, Tyršova směrem od nádraží od objektu Distance k železničnímu přejezdu u Dietfurtu a dále od Dietfurtu směr Poříč, části místních komunikací na Kunčicích, komunikace pod stadiony atd.);

- rekonstrukce starého veřejného osvětlení ve městě – (např. Ústecká ul. a další);

- pokračování rozšiřování místního kame- rového dohledového systému;

- průběžné budování průtahů pro cyklisty městem (za podmínky získání dotací – SFDI nebo IROP) se snahou odvést cyklistu, dle technických podmínek, mimo frekventované krajské silnice; prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko ve spolupráci a financováním s obcemi, jejichž katastr zasáhne, projekt nové cyklostezky Letohrad – Šedivec (IROP 1.1d), pokračování spolupráce na přípravě cyklostezky Letohrad – Jablonné nad Orlicí;

- ve vhodných lokalitách další rozšiřování posilovacích strojů pro všechny generace;

- smart city – „chytré“ lavičky, parkovací systém ve městě.

5. ZÁMECKÝ PARK - dokončení rekonstrukce objektu bývalé oranžérie pro veřejnost (s budoucím umístěním expozice bonsají, kaktusů, exotických rostlin, ptáků a motylárium – podpora cestovního ruchu) – 7 mil. Kč, v případě úspěchu v dotačním programu česko-polské přeshraniční spolupráce revitalizace celého zámeckého parku, bývalé zámecké zahrady a terasy zámku (pro možnost pořádat kulturní akce), v  případě nezískání dotace postupná realizace z rozpočtu města částkou minimálně 1,5 mil. Kč ročně.

6. MATEŘSKÉ ŠKOLY – posílení kapacit + kva- litní objekty se zázemím. Předpokládaná investice do areálů mateřských škol, zřizovaných městem, z rozpočtu města 20 mil. Kč a snaha o využití dotačního programu MMR.
- MŠ U Dvora – rozšíření kapacit přístavbou tříd (nástavbou na technický pavilon a pří-stavbou k tomuto pavilonu), řešení dopravní obslužnosti školky včetně parkování.
- MŠ Taušlova – investice do stávající historické budovy – výměna oken a nová fasáda; řešení dopravní obslužnosti školky včetně parkování.

7. REVITALIZACE PLOCH SÍDLIŠTĚ SPOŘILOV
– za pomoci dotačního programu Státního fondu rozvoje bydlení (dotace 50% nákladů, max. 6 mil. Kč/rok) postupná revitalizace ploch druhého největšího sídliště města (komunikace, zeleň, rozšíření parkovacích míst - podobně jako tomu bylo v uplynulém období na sídlišti U Dvora), včetně ul. Spořitelní.


8. AREÁL PROUTNICE – vybudování dětského dopravního hřiště pro dopravní výuku dětí a mládeže - předpokládaná investice z rozpočtu města do 10 mil. Kč včetně doprovodné infrastruktury, pokud by byl vhodný dotační titul, tak postupné přebudování areálu na území pro volnočasové aktivity a oddych dle dříve schválené studie – dlouhodobý výhled (např. beach volejbalový kurt atd.), spolupráce s volejbalovým klubem na zlepšení podmínek jejich sportovního vyžití.

Ve finančních možnostech města je v letech 2018-2022, při trvání současné ekonomické situace v republice, vyčlenění finančních prostředků ve výši cca 180 mil. Kč do výše uvedených investičních projektů.

Tak jako uplynulá období se budeme snažit získávat Evropské i národní dotace na investiční projekty, které jsou pro město potřebné.


Na co se dále zaměříme...


KONSORCIUM ZAMĚSTNAVATELŮ ORLICKA – deset významných regionálních firem (zaměstnávajících celkem téměř 7 tisíc zaměstnanců) spolupracuje pod vedením města na podpoře technického vzdělávání na základních a středních školách ve městě! Tuto spolupráci chceme rozvíjet i v budoucnu.

KRAJSKÁ SILNICE III/3602 NA KUNČICÍCH - ve spolupráci s Pardubickým krajem (vlastník silnice!) rekonstrukce alespoň několika dílčích uživatelsky nejhorších úseků této krajské silnice, příspěvek města na tuto akci 2 mil. Kč s tím, že minimálně stejnou částku v roce 2019 vyčlení i Pardubický kraj. Bez příspěvku města, který slouží jako motivace kraji pro investici do této silnice, by kraj neměl zájem investovat na našem katastru do silnice III. třídy, protože aktuálně řeší investiční projekty na silnicích II. tříd v katastru našeho města, jako je rekonstrukce zbývajícího úseku silnice II/360 v Ústecké ulici a investice od železničního viaduktu směr nádraží a Šedivská, nebo rozšíření výjezdu II/310 směr Žamberk (předpoklad realizace dle informace z kraje 2019-20).

 

PAMÁTNÍK BAROKNÍCH POUTÍ –  využití prostor Kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku - postupná příprava záměru zřízení Památníku barokních poutí - dle finančních možností, zejména za předpokladu existence vhodného dotačního titulu a za podmínky předchozího předání objektu církví městu (zdarma);

PARKOVÁNÍ - řešení systému parkování, zejména v exponovaných částech města;
- časově omezená doba parkování ZDARMA v placených zónách;

 

  • a) PARKOVACÍ DŮM – studie proveditelnosti k ověření možností vybudování parkovacího domu, k odlehčení městské památkové zóny, za předpokladu PPP projektu, tzn. s účastí podnikatelského prostředí;

 

  •  b) PARKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OEZ

– v součinnosti OEZ poskytnout plochy pro vybudování záchytného parkoviště, investovaného společnosti OEZ, pro jeho zaměstnance, tak zamezit současným problémům (živelné parkování v okolí OEZ, na sídlišti apod.);

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO NÁDRAŽÍ – pro zlepšení dostupnosti místní části Kunčice se podařilo do projektu SŽDC prosadit výstavbu podchodu pod celým kolejištěm, u kterého bude na straně ke Kunčicím nové parkoviště, které vybuduje SŽDC. Město na své náklady vybuduje příjezdovou komunikaci;

REKONSTRUKCE UČILIŠTĚ - bude dokončena letos, potřebnou investici se nám za pomoci Konsorcia zaměstnavatelů Orlicka podařilo prosadit na Pardubickém kraji, jenž je zřizovatelem této školy;

SPORTOVNÍ HALA - zahájíme diskusi s odbornou veřejností (sportovní kluby, školy) o případné potřebě a provozním využití víceúčelové sportovní haly – v kontextu aktuálního stavu využití tělocvičen, využití haly jednotlivci, kolektivy, školami, možnosti vícezdrojového financování provozu apod.;

VÝSTAVBA GARÁŽÍ POD OEZ – směna za současné garáže (24) u objektu Domu kultury, které se do veřejného prostoru mezi kulturní, školské a zdravotnické zařízení nehodí. V případě zájmu mezi občany možnost výstavby další nových garáží v této lokalitě pod OEZ.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:


KANALIZACE – řešení likvidace odpadních vod v lokalitě horních Kunčic a Podměstí;

VODA - využití podpůrných programů státu a kraje k hospodárnému nakládání s dešťovou vodou ve městě i v urbanizované krajině;

ENERGETIKA – rekonstrukce a modernizace objektů v majetku města s využitím obnovitelných zdrojů energie;

ODPADY – snížení množství komunálních odpadů ukládaných na skládku a zvýšení podílu využitelných složek.


NĚKTERÉ  LOKALITY KONKRÉTNĚ:


Červená – podpora aktivit u hasičské zbroj- nice;

Kunčice, dopravní termínál – nová příjezdová komunikace a parkovací stání u podchodu;

Družstevní – rekonstrukce chodníku od pošty po Šedivskou ulici;

Jilemnického – revitalizace území na-proti tělocvičně TJ Spartak (u vjezdu do Pneuservisu);

Kolonie – přebalení povrchu části místní komunikace V Aleji v Kolonii (časté dřívější překopy); chodník podél ul. V Aleji po křižovatku s Hausenskou ul;

Komenského – rekonstrukce parkoviště v oblasti u obchodu papírnictví (naproti bývalé poště); nový chodník podél silnice III/3117 směr Písečná v zastavěné části města;

Kunčice – rekonstrukce části úseků místních komunikací na středních a horních Kunčicích a na spojce přes „Ameriku“, nový chodník podél krajské silnice III/3602 u Vondrova mlýna, pokračování nového chodníku, nad „Traktor- kou“ až po Antikor, projektová příprava chodníku podél Kampeličky, nový chodník propojující Kunčice a Orlici podél krajské silnice III/3602, podpoříme výstavbu hasičského minimuzea poblíž Konzumu na Kunčicích;


Orlice – rekonstrukce místní komunikace od objektu Distance k žel. přejezdu u Dietfurtu a dále podél Dietfurtu ke křižovatce u bývalého Montostavu, výstavba nového chodníku podél krajské silnice III/3602 - spojka Orlice a Kunčice, revitalizace chodníku podél Dietfurtu směr Kunčice při výstavbě cyklostezky, pokračování rekonstrukce chodníku v Jablonské ulici, rekonstrukce místní komunikace od Distance k železničnímu přejezdu u Dietfurtu a dál podél Dietfurtu k zatáčce u bývalého Montostavu, v případě realizace výstavby nové lokality bydlení na Orlici (soukromé pozemky) výstavba hlavní dešťové kanalizace, odvádějící vody z území do řeky;

Petříkův mlýn – částečná rekonstrukce hospodářských budov pro umístění Jezdec- kého klubu;

Sádka – výstavba chodníku u „Farské stodoly“ přes železniční přejezd u koupaliště k hasičské zbrojnici, revitalizace parku Mírové Sady, rekonstrukce komunikace od železničního viaduktu ke sportovištím;

Spořilov – revitalizace ploch sídliště za pomoci dotačního titulu; rekonstrukce komunikace pod Spořilovem - spojka k hasičské zbrojnici;

Spořitelní – rekonstrukce chodníku s komunikací;

Tyršova – finální úprava nových parkovacích stání na místě zbourané budovy podél kraj- ské komunikace (po investici SŽDC do rekonstrukce železničního nádraží), revitalizace území naproti uhelným skladům – nová par- kovací místa;

U Cihelny – rekonstrukce místní komunikace;

U Dvora – revitalizace území u ZŠ U Dvora, MŠ U Dvora a propojky k sídlišti podél MŠ;

Ústecká – nové veřejné osvětlení;

Úzká – komplexní rekonstrukce místní komunikace vč. potřebných přeložek (kanalizace);

V Aleji – nový chodník od ul. Hausenské po začátek Kolonie;

II/310 – výjezd na Žamberk – chodník podél II/310 od křižovatky nad Spořilovem po ul. U Cihelny (společně s rekonstrukcí – rozšířením silnice II/310 vlastníkem - Pardubickým krajem, předpoklad 2019 - 2020);

II/360 – zrušení chodníku pod železničním viaduktem a rekonstrukce silnice směrem k nádraží – pokračující intenzivní jednání s Pardubickým krajem, jako vlastníkem této silnice, o potřebnosti realizace.

Za zcela samozřejmé považujeme:

Trvalou finanční podporu kvalitního školství v Letohradě (předškolní, základní včetně ZUŠ, střední);

Trvalou finanční podporu provozu Domu s pečovatelskou službou a sociálních služeb;

Trvalou finanční podporu kulturních aktivit prostřednictvím financování provozu Kulturního centra;

Trvalou finanční podporu sportovních, kulturních a ostatních volnočasových aktivit prostřednictvím Fondu volnočasových aktivit se zapojením rozpočtu města v částce cca 10 mil. Kč ročně, tato výše je potřebná pro zachování aktivit spolků po ukončení podpory místních sportovních organizací od společnosti OEZ s.r.o., která nově přibližně třetinou původní částky podporuje jiné akti- vity ve městě;

Pokračování péče o historické centrum města a naplňování programu regenerace městské památkové zóny s pozitivním efektem na cestovní ruch;

Pokračující podporu rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku a navazujících přírodních zajímavostí a ploch;

Trvalou péči o životní prostředí;

Trvalou péči o majetek města;

Občanovi vstřícný městský úřad;

Péči o hřbitovy a jejich rozšiřování;


Dobrou spolupráci s místním podnikatelským prostředím a živnostníky a pokračování předvánočních setkání na zámku se samo-správou;

Podpora akcí seniorů – pokračující podpora akcí pořádaných v rámci týdne seniorů, jarní a předvánoční setkání seniorů, pořádání ročně minimálně dvou zájezdů pro seniory města;

Pokračování tradičních akcí města – Kopečková pouť, Mezinárodní hudební festival, Setkání klubů autorů literatury faktu, Letohrátky, Běháme pro, Rozsvěcení vánočního stromu, podpora pořadatelů akcí, jako jsou např. Selájam, Pouťfest apod.;

Vytváření vhodných podmínek pro cestovní ruch a zájem turistů o naše město;

Pokračující podpora akceschopnosti místních hasičských sborů;


Spolupráci se všemi institucemi, zejména s Pardubickým krajem s prosazováním zájmů města (např. údržba a rekonstrukce krajských silnic II. a III. třídy na katastru města, jízdní řády veřejné hromadné dopravy).


 


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

Letí to jako voda. Asi by mě v roce 2006, kdy jsem se stal starostou, nenapadlo, že i v roce 2022 vás budu znovu oslovovat a po páté žádat o důvěru jak mé osobě, tak našemu uskupení kandidátů za Sdružení pro Letohradsko. Důvěru, které jsme si po celých 16 let upřímně vážili a snažili se ji nezklamat. Možná ne úplně vždy se vše zcela podařilo. Ale jak se říká „není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“.  Ale vězte, že jsme každý den, a často to nebyly úplně snadné dny, mysleli na prospěch Letohradu a chtěli pro jeho občany jen to nejlepší.

To jsme připraveni činit i následující 4 roky, pokud nám dáte důvěru. Jsou započaté velmi důležité projekty, u nichž je potřebné dohlédnout na jejich úspěšnou realizaci. Především Dům kultury, školka Taušlova, pozemky pro bydlení, náměstí, tělocvična v Ústecké ulici a řada dalších. Jak jsme zvládli plnit volební program, bylo zveřejněno koncem června v našem Občasníku. Drtivá většina avizovaného se podařila uskutečnit a za to jsem upřímně rád.

Bezpochyby hodně z vás při vědomí, když souběžně kandiduji do Senátu za okres Ústí nad Orlicí, přemýšlí, zda se Senát a starostování dá zvládat tak, aby práce pro město neutrpěla.  Již nyní je mnoho starostů v Senátu (například starostové měst Moravský Krumlov, Mladá Boleslav, Vejprnice, Chrastava a další) a ve svých městech dokazují, že to lze. Každopádně vždy, pokud bych se stal z vůle voličů i senátorem, by minimálně v době plnění senátorských povinností byl na radnici přítomen místostarosta. To proto, aby občan při řešení svých problémů mohl jednat přímo se zástupcem samosprávy. Chtěl bych Vás proto velmi požádat o podporu jak našeho celého uskupení v komunálních volbách, tak i moji osobní v obou kolech voleb senátních. Senátor z Letohradu by městu i regionu mohl a hlavně měl být ku prospěchu. Bylo by dobře, aby byl z naší oblasti, tedy z Podorlicka.

Upřímně děkuji všem kolegům ze samosprávy a městského úřadu, kteří pracovali na vylepšování podmínek života v našem krásném městě. Pro mě je to práce, která mne zcela naplňuje. Končící volební období bylo jiné, poznamenané pandemií a válkou na Ukrajině. Snad jsme v Letohradě svým přístupem k těmto problémům obstáli i jako samospráva. Děkuji všem aktivním členům ve spolcích v Letohradě, kteří svým přístupem pomáhají dělat Letohrad tak činorodým, jakým je. Nesmírně si jejich nezištné práce vážím.

Neztratil-li jsem za ty roky mého působení Vaši důvěru a usoudíte-li, že pozitiva převládají, budu si nesmírně vážit Vaší další podpory v komunálních i senátních volbách. Abychom mohli naplnit vyřčené cíle, prosím o podporu celé kandidátky Sdružení pro Letohradsko. Starosta, byť třeba se silným mandátem, ale bez široké podpory svého týmu v zastupitelstvu, nedokáže téměř nic. Proto vás prosím o jediný křížek u názvu našeho volebního uskupení. Letohradu se dařilo věci úspěšně realizovat, protože jsme takový silný mandát od vás měli. Prosím, volte jistotu, ať se podaří dokončit započaté. Ze zkušeností víte, že se snažíme proměňovat naše město tak, aby bylo k občanům přívětivé. Učiníme vše pro to, abychom Vás ani po další 4 roky nezklamali. Uspěju-li též ve volbách senátních, z Letohradu neuteču!

Moc si přeji, aby Letohrad byl vždy městem, ve kterém žijí spokojení občané. Ať se daří celému krásnému regionu Podorlicka!


S úctou, Petr Fiala