Přejít na titulní stránku

Lokalita Nad Bažantnicí

Ve středu 9. září schválilo Zastupitelstvo města zahájení investice do lokality pro bydlení Nad Bažantnicí. Příprava zabrala 7 let, což dokládá její složitost v takto rozsáhlém území. Nejvíce času zabral převod pozemků od státu. Projekt je připraven tak, aby v jeho závěru nemělo město ani zisk, ale aby ani nedotovalo stavebníky. O konkrétní ceně pozemků bylo možno jednat až ve chvíli, kdy byla známa vítězná nabídka na zasíťování lokality, a to bylo až na přelomu července a srpna.

Schválení všech potřebných dokumentů pro nastartování lokality umožnilo těm, kteří opravdu chtějí bydlet, aby koupili pozemky bez 21% nárůstu ceny o DPH, které bude platit od 1. 1.2016. Zásadní chybou by bylo vše včas neprojednat a připravit tak stavebníky zdražením o DPH o nemalé peníze.

Proč byla vybrána právě lokalita nad Bažantnicí? Nikde jinde v k.ú. Letohrad jako město dostatečný počet pozemků určených k bydlení podle územního plánu nevlastníme.

Do ceny 670,- Kč za m2 pozemku byly započítány všechny známé náklady na jejich přípravu i s cca 5,5 mil. Kč rezervou, která by měla pokrýt případné nepředvídané náklady. Pro spuštění celé investice byla stanovena spodní hranice 12,5 mil. Kč uhrazených za pozemky od zájemců ze strany kupujících, aby město mělo jistotu, že se lokalita opravdu stane místem bydlení.

V pátek 4. září byla od zastupitelů ODS a KDU-ČSL navržena „Cenová mapa“, která rozděluje pozemky na „lukrativnější a méně lukrativní“, ale hlavně již zejména zamluvené pozemky zdražuje. Podle našeho názoru je velmi složité určit objektivní kriteria pro takovéto rozdělení v jedné lokalitě, každý přece může mít jiný názor na to, který pozemek je lepší. Podle čeho by se pak měly stanovit cenové rozdíly jednotlivých parcel? Navíc „Cenová mapa“ podléhá schválení MF ČR.

Zastupitelstvo města ve středu rovněž schválilo prvních 25 kupních smluv se zájemci, kteří chtějí do parcel investovat své peníze a následně do výstavby svého bydlení. V případě, že by nedošlo k prodeji pozemků do konce roku 2015, hrozilo by, že některé z těchto zájemců odradíme a tím pádem nebude dostatek finančních prostředků od kupujících pro spuštění investice. Počet zájemců je jasným důkazem zájmu občanů o výstavbu bydlení v Letohradě!

Cílem celé investice určitě není rozprodat všechny pozemky za 5 let, ale mít nabídku pro všechny budoucí příchozí zájemce o výstavbu vlastního bydlení a to v dlouhodobém časovém horizontu.

Málo měst jde cestou jako my. Mnoho jich pozemky zasíťuje a čeká na stavebníky. My jsme velmi zodpovědně celý projekt připravili, stavebníky máme a požadujeme od nich minimální částku pro spuštění investování. Vážíme si kupujících, kteří tuto strategii, chránící město a jeho prostředky, přijali.

Jsme si jisti, že strategické rozhodnutí zastupitelstva o spuštění přípravy této lokality pro bydlení bylo správné a pro budoucí rozvoj našeho města zcela zásadní!

Zastupitelé za Sdružení pro Letohradsko, Nezávislí pro Letohradsko a Zelená pro Letohrad


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

cítíme částečný dluh v informacích k tématu, které již několik měsíců „hýbe“ Letohradem. Je jím Dům kultury, ke kterému Vám v uplynulých týdnech do domovních schránek přišly nesouhlasné informa­ce od skupiny šesti zastupitelů, která připravené řešení odmítá. Je mi jas­né, že si řada z Vás po jejich přečtení položila otázku, co že se to vlastně děje, co to ten starosta Fiala a lidé kolem něho prosazují?

A to přesto, že jsme projekt veřejně představili. Věřím, že si nikdo z Vás po těch le­tech, kdy jsme postupně rekonstruo­vali mnoho veřejných objektů ve měs­tě (namátkou městský úřad, areály základních škol, zdravotní středisko, MŠ U Dvora apod.) a budovaly se či opravovaly (například nové autobu­sové nádraží, skatepark, sběrný dvůr, zámecké a parkové zdi, řada komu­nikací, chodníků včetně těch nových) nemyslí, že bychom chtěli Letohradu uškodit. Kulturní dům je jednoduše na řadě, bourat ho nechceme, nechceme ani zahodit již uhrazených 10 mil. Kč za připravenou realizační projektovou dokumentaci. Chceme jej za dva roky vrátit k životu. Naše řešení, které přinese obnovu objektu pro kvalitní kulturu, nové bezpečné a bezbariéro­vé prostory pro ZUŠ, která bude mít všechny obory pod jednou střechou a navíc vyřeší prostory zámku pro rozšíření knihovny a důstojné zámec­ké sbírky, je sice oproti řešení navrho­vanému opozicí ročně na splátkách o necelé tři miliony dražší (ale i to je diskutabilní, pokud by v budoucnu opravdu řešili i ZUŠ a další), ale při­nese celkový pozitivní efekt do života města, a to hned.

Protože Vám bylo podsouváno, že nás Váš názor nezajímá, což není pravda (vzpomeňte na námi činěné ankety v uplynulém období), rozhodli jsme se souhlasit s vypsáním referen­da, ovšem s otázkou, která je podlo­žená reálným projektem, který je při­pravený. V tomto našem materiálu se Vám jej pokusíme stručně představit, jakými postupnými kroky se k řešení dospělo, pokusíme se popsat ekono­miku projektu, finance města a další. Chceme Vám poskytnout maximum informací, abyste se mohli sami zod­povědně rozhodnout.


S úctou, Petr Fiala