Přejít na titulní stránku

Novinky v předškolním vzdělávání

V předškolním vzdělávání došlo v roce 2017 k velkým změnám. Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavedla s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání. Děti, které dosáhnou pěti let do konce měsíce srpna, nastupují v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání, které je pro ně bezplatné.

Předškolní vzdělávání  
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidel-né denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu nejméně čtyř hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání :

- individuální vzdělávání, bez pravidelné docházky do mateřské školy,
- vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,  
- vzdělávání v zahraniční škole.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z těchto forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce měsíce května).

Individuální vzdělávání
Pokud ředitel školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech, stanoví termíny v rozmezí měsíců listopad, prosinec a způsob ověřování.
Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v  řádném ani náhradním termínu, ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání.           
Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Došlo ke změně termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání, který se stanovuje v časovém období od 2. května do 16. května . O společném termínu zápisu v obou mateřských školách v Letohradě jsou rodiče informováni na jejich webových stránkách a v Letohradském zpravodaji.
                                                                                  
Další změnou, kterou přinesla novela školského zákona je přednostní přijímání dětí do mateřské školy, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku:

- září 2017 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku.  
- září 2018 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku,
- září 2020 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou druhého roku věku.

Ohledně dvouletých dětí se nyní vedou velké diskuse. Zatím není jisté, zdali nedojde v zákoně ke změnám.
Město Letohrad je zřizovatelem dvou mateřských škol - Mateřské školy Letohrad, Taušlova a Mateřské školy Letohrad, U Dvora. Se zavedením povinného předškolního vzdělávání vznikla povinnost vymezení spádových oblastí pro jednotlivé mateřské školy. Rodič není spádovostí nijak svázán a může pro své dítě zvolit jinou mateřskou školu dle své úvahy. V nespádové mateřské škole nemá dítě nárok na přijetí v případě, pokud vybraná mateřská škola nebude mít volnou     kapacitu.

Jana Václavková
 


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se Sdružení pro Letohradsko, snaží posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne.

Těší mne potkávat spokojené spoluobčany. Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm z řad opozice. Končící volební období bylo klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali v komisích rady a výborech zastupitelstva. Poděkování patří pracovníkům městského úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci též poděkovat všem spoluobčanům, kteří svojí prací ve spolcích a dalších organizacích spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu, které nám mnozí z okolí závidí.  

Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu považován za úspěšně se rozvíjející město. Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte Letohrad rádi. Přeji Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a přijďte k volbám. Ať již volby  dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD, to je opravdu DOBRÁ ADRESA!

S úctou, Petr Fiala