Přejít na titulní stránku

Novinky v předškolním vzdělávání

V předškolním vzdělávání došlo v roce 2017 k velkým změnám. Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavedla s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání. Děti, které dosáhnou pěti let do konce měsíce srpna, nastupují v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání, které je pro ně bezplatné.

Předškolní vzdělávání  
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidel-né denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu nejméně čtyř hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání :

- individuální vzdělávání, bez pravidelné docházky do mateřské školy,
- vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,  
- vzdělávání v zahraniční škole.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z těchto forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce měsíce května).

Individuální vzdělávání
Pokud ředitel školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech, stanoví termíny v rozmezí měsíců listopad, prosinec a způsob ověřování.
Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v  řádném ani náhradním termínu, ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání.           
Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Došlo ke změně termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání, který se stanovuje v časovém období od 2. května do 16. května . O společném termínu zápisu v obou mateřských školách v Letohradě jsou rodiče informováni na jejich webových stránkách a v Letohradském zpravodaji.
                                                                                  
Další změnou, kterou přinesla novela školského zákona je přednostní přijímání dětí do mateřské školy, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku:

- září 2017 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku.  
- září 2018 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku,
- září 2020 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou druhého roku věku.

Ohledně dvouletých dětí se nyní vedou velké diskuse. Zatím není jisté, zdali nedojde v zákoně ke změnám.
Město Letohrad je zřizovatelem dvou mateřských škol - Mateřské školy Letohrad, Taušlova a Mateřské školy Letohrad, U Dvora. Se zavedením povinného předškolního vzdělávání vznikla povinnost vymezení spádových oblastí pro jednotlivé mateřské školy. Rodič není spádovostí nijak svázán a může pro své dítě zvolit jinou mateřskou školu dle své úvahy. V nespádové mateřské škole nemá dítě nárok na přijetí v případě, pokud vybraná mateřská škola nebude mít volnou     kapacitu.

Jana Václavková
 


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

cítíme částečný dluh v informacích k tématu, které již několik měsíců „hýbe“ Letohradem. Je jím Dům kultury, ke kterému Vám v uplynulých týdnech do domovních schránek přišly nesouhlasné informa­ce od skupiny šesti zastupitelů, která připravené řešení odmítá. Je mi jas­né, že si řada z Vás po jejich přečtení položila otázku, co že se to vlastně děje, co to ten starosta Fiala a lidé kolem něho prosazují?

A to přesto, že jsme projekt veřejně představili. Věřím, že si nikdo z Vás po těch le­tech, kdy jsme postupně rekonstruo­vali mnoho veřejných objektů ve měs­tě (namátkou městský úřad, areály základních škol, zdravotní středisko, MŠ U Dvora apod.) a budovaly se či opravovaly (například nové autobu­sové nádraží, skatepark, sběrný dvůr, zámecké a parkové zdi, řada komu­nikací, chodníků včetně těch nových) nemyslí, že bychom chtěli Letohradu uškodit. Kulturní dům je jednoduše na řadě, bourat ho nechceme, nechceme ani zahodit již uhrazených 10 mil. Kč za připravenou realizační projektovou dokumentaci. Chceme jej za dva roky vrátit k životu. Naše řešení, které přinese obnovu objektu pro kvalitní kulturu, nové bezpečné a bezbariéro­vé prostory pro ZUŠ, která bude mít všechny obory pod jednou střechou a navíc vyřeší prostory zámku pro rozšíření knihovny a důstojné zámec­ké sbírky, je sice oproti řešení navrho­vanému opozicí ročně na splátkách o necelé tři miliony dražší (ale i to je diskutabilní, pokud by v budoucnu opravdu řešili i ZUŠ a další), ale při­nese celkový pozitivní efekt do života města, a to hned.

Protože Vám bylo podsouváno, že nás Váš názor nezajímá, což není pravda (vzpomeňte na námi činěné ankety v uplynulém období), rozhodli jsme se souhlasit s vypsáním referen­da, ovšem s otázkou, která je podlo­žená reálným projektem, který je při­pravený. V tomto našem materiálu se Vám jej pokusíme stručně představit, jakými postupnými kroky se k řešení dospělo, pokusíme se popsat ekono­miku projektu, finance města a další. Chceme Vám poskytnout maximum informací, abyste se mohli sami zod­povědně rozhodnout.


S úctou, Petr Fiala