Přejít na titulní stránku

Tak co, půjdete do toho s námi?

V investičních prioritách vycházíme z veřejných výsledků ankety města mezi občany města (listopad 2012), v níž svůj názor projevilo 1590 našich spoluobčanů.

1. DŮM KULTURY – téměř 4 desítky let stará budova již nutně potřebuje investici. Naší snahou bude zabezpečit dotace z Evropských fondů. Finanční účast města odhadujeme do 30 mil. Kč.

a) varianta rekonstrukce bez dotace - rekonstrukce velkého (divadelního) sálu na multifunkční sál, menší 3D kino, rekonstrukce elektro a vzduchotechniky, celkové zateplení budovy s výměnou výplní otvorů a obnovou střešního a obvodového pláště budovy

b) varianta rekonstrukce s dotací -  komplexní rekonstrukce Domu kultury na moderní kulturní zařízení

 

2. KOUPALIŠTĚ – postupná rekonstrukce areálu se zachováním 50 m plavání ve velkém bazénu. Finanční účast města předpokládáme 10 mil. Kč, na rekonstrukce koupališť nebudou dotační programy.

2015 – rekonstrukce s obnovením dětského bazénu 10 m x 6 m s přihříváním vody, v letech 2016-2018 rekonstrukce sociálních zařízení a šaten, nové atraktivity pro volnočasové vyžití, rekonstrukce pochozích ploch v areálu, revitalizace zeleně a nezbytné opravy velkého 50 m bazénu

 

3. BEZPEČNÉ MĚSTO (chodníky, místní komunikace, veřejné osvětlení, cyklostezky, kamery, WIFI, venkovní posilovací stroje) – pokračování projektu, z rozpočtu města do této oblasti plánujeme 20 mil. Kč

- výstavba nových chodníků a rekonstrukce stávajících frekventovaných chodníků podél krajských komunikací na bezbariérové (spolufinancované SFDI) – Tyršova ul., k Cihelně

- rekonstrukce stávajících chodníků do bezbariérového provedení a výstavba nových podél frekventovaných místních komunikací (např. u ZŠ a MŠ U Dvora vč. propojky do Hausenské ul., nový chodník Taušlova ul.)

- rekonstrukce nejvíce poškozených místních komunikací (Budovatelů, Na Stráni, Nad Řekou, Dolní cesta, Orlické brány, Poříč, Červená)

- rekonstrukce starého veřejného osvětlení ve městě –.(např. Spořilov, Ústecká ul., Tyršova)

- rozšiřování místního kamerového dohledového systému ve spolupráci s místním podnikatelským prostředím

- cyklostezky pro cyklisty městem (operační program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, partner polské Bardo) se snahou odvést cyklistu dle technických podmínek mimo frekventované krajské silnice; prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko ve spolupráci a financováním s obcemi, jejichž katastr zasáhne, výstavba nové cyklostezky Letohrad – Šedivec – Nekoř - Pastviny (IROP 1.1d) - v případě souhlasu zastupitelstev všech 4 obcí

- zřízení WIFI přístupových bodů na Václavském náměstí a u vlakového a autobusového nádraží

- rozšíření dětských hřišť a nové venkovní posilovací stroje pro všechny generace v oblasti s vysokou koncentrací občanů (sídliště)

 

4. KANALIZACE A ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD ČERVENÁ –.investice do předpokládané výše 8 mil. Kč, prioritou bude získání dotace z OPŽP za předpokladu změny podmínek v počtu ekvivalentních obyvatel. V případě, že nebude dotace možná, realizace z rozpočtu města.

 

5. LOKALITA PRO BYDLENÍ NAD BAŽANTNICÍ – etapovité zainvestování potřebných sítí v rozvojové lokalitě města pro bydlení – vytváření příznivých podmínek pro nové stavebníky a investory, vedoucí k přírůstku obyvatel města; investiční překlenovací úvěr do předpokládané výše 10 mil. Kč na předfinancování části nové zóny pro bydlení s následným prodejem pozemků a splátkami úvěru z příjmů z prodeje pozemků.

 

6. ZÁMECKÝ PARK

a) varianta bez dotace (5 mil. Kč z prostředků města) – rekonstrukce cest v parku, využití bývalého zahradnictví k novým aktivitám – posilovací stroje pro veřejnost, environmentální výchova dětí; rekonstrukce parkových zdí s využitím financování z programu Ministerstva kultury

b) varianta s dotací (odhadovaná výše do 40 mil. Kč, z toho město 10%); předpokládaný zdroj financování Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko (předjednaná spolupráce na společném projektu s polskými městy Niemcza i Bardo); vše uvedené ve variantě a), dále revitalizace zeleně v parku, rekonstrukce budovy bývalé Oranžérie, oddechová zóna v bývalém zahradnictví

 

7. AREÁL PROUTNICE

Jednání o odkupu soukromých pozemků, v kladném případě a za pomoci dotace z MAS Orlicko (program Leader) – další etapa revitalizace území – veřejně přístupná sportoviště: dopravní hřiště, univerzální hřiště, posilovací stroje, workoutové hřiště. Předpokládaná investice z rozpočtu města do 5 mil. Kč.

Ve finančních možnostech města je v letech 2015-2018 vyčlenit na výše uvedené potřebné investiční záležitosti celkovou částku do 100 mil. Kč. Následující období je poslední, kdy bude možnost čerpat zejména dotace poskytované Evropskou unií. Při úspěšném získání takových dotací vyvstane nutnost jejich dofinancování. Předpokládáme, že zejména u priority č. 1 Domu kultury bude využito nového úvěru. Revolvingový úvěr by také posloužil na průběžné financování budování infrastruktury v rozvojové lokalitě bydlení Nad Bažantnicí, jeho splácení by bylo zabezpečeno z prodeje pozemků zájemcům.

Tak jako uplynulých 8 let se budeme snažit získat Evropské i národní dotace, protože rekonstrukce stávajícího majetku (např. Dům kultury, koupaliště atd.) město čeká tak jako tak!

 

+1 PRIORITA: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MATEŘSKÝCH ŠKOL

Rozšíření kapacity MŠ U Dvora o minimálně 25 míst pro uspokojení zájmu rodičů; za pomoci dotačního programu MŠMT (dotace ve výši 85%)

 

Za zcela samozřejmé považujeme:

 

 • Trvalou finanční podporu fungování školství v Letohradě (předškolní, základní, střední)
 • Trvalou finanční podporu provozu Domu s pečovatelskou službou
 • Trvalou finanční podporu kulturních aktivit prostřednictvím financování provozu Kulturního centra
 • Trvalou finanční podporu sportovních a ostatních volnočasových aktivit prostřednictvím Fondu volnočasových aktivit
 • Pokračování péče o historické centrum města a naplňování programu regenerace městské památkové zóny s efektem na turistický ruch
 • Pokračující podporu rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku a navazujících přírodních zajímavostí a ploch
 • Trvalou péči o životní prostředí
 • Trvalou péči o majetek města
 • Občanovi vstřícný městský úřad
 • Péči o hřbitovy a jejich rozšiřování
 • Dobrou spolupráci s místním podnikatelským prostředím a živnostníky, vyvinutí snahy o pokračování darovací smlouvy od OEZ s.r.o. ve prospěch města na podporu sportu, školství, zdravotnictví, sociálních a humanitárních věcí
 • Pokračování tradičních akcí města – Kopečková pouť, Mezinárodní hudební festival, Setkání klubů autorů literatury faktu, Letohrátky, Běháme pro, Rozsvěcení vánočního stromu, setkávání důchodců
 • Vytváření vhodných podmínek pro cestovní ruch a zájem turistů o naše město
 • Spolupráci se všemi institucemi, zejména s Pardubickým krajem s prosazováním zájmů města (např. údržba a rekonstrukce krajských komunikací, jízdní řády veřejné hromadné dopravy, střední školství atd.)
 • Rozvoj Technických služeb města s přičleňováním činností (např. zefektivňování provozu odpadového hospodářství, údržby majetku města, technické správy sportovních zařízení pro využití volného času atd.)

 

 

NĚKTERÉ KONKRÉTNÍ LOKALITY ZCELA KONKRÉTNĚ:

ul. Budovatelů – rekonstrukce místní komunikace s  částečně novým trasováním

Červená – dokončení kanalizace a čističky odpadních vod, rekonstrukce místní komunikace nad návsí

ul. Družstevní – rekonstrukce chodníku v úseku od křižovatky nad Distancí po ul. Na Rozmezí

ul. Jablonská (Orlice) – rekonstrukce chodníku podél krajské komunikace

Kolonie – rekonstrukce uličky (zkratka z ul. Železničářů do ul. Družstevní)

ul. Komenského rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce chodníku propojky Komenského a ul. Na Stráni)

Kunčice - po etapách pokračování výstavby nového chodníku podél krajské komunikace ve směru od Traktorky, demolice domu na „Americe“ (č.p. 146 na Kunčicích) a úprava poměrů této místní komunikace; nová silnice Nad Řekou v případě dohody o společné investici s majiteli pozemků, investice hřbitov

ul. Na Stráni – rekonstrukce místní komunikace včetně sjezdu k lékárně

Orlice – rekonstrukce místních komunikací – Dolní cesta (zbývající část od Distance směrem do Orlice) a nejfrekventovanějších Orlických bran, Poříčí (od „Domků“ ke sb.dvoru – zahrnout do projektu cyklostezky městem, revitalizace chodníku u Dietfurtu směr Kunčice, rekonstrukce chodníku v Jablonské ulici

Petříkov – rekonstrukce propojky pro pěší do Družstevní ulice (nové schody)

Podměstí – rekonstrukce místních komunikací a chodníků a rekonstrukce veřejného osvětlení

Sádka - rozšíření dětského hřiště a nové venkovní posilovací stroje v Mírových Sadech, nový chodník u „Farské stodoly“ přes železniční přejezd u koupaliště

ul. U Potoka– dokončení chodníku

Spořilov – nové veřejné osvětlení, rozšíření dětského hřiště a nové venkovní posilovací stroje, úprava komunikace pod Spořilovem (spojka k hasičské zbrojnici)

ul. Taušlova – výstavba nového chodníku od konírny k DPS po pravé straně

ul. Tyršova – rekonstrukce chodníku a výstavba části nového chodníku, nové veřejné osvětlení, revitalizace aleje, finální úprava nových parkovacích stání na místě zbourané budovy podél krajské komunikace

U Dvora – dokončení revitalizace ploch sídliště, rekonstrukce chodníků u ZŠ U Dvora, MŠ U Dvora a propojky k sídlišti podél MŠ a část Hausenská

ul. Ústecká – rekonstrukce veřejného osvětlení

ul. Úzká– rekonstrukce komunikace

II/310 – výjezd na Žamberk – pravostranný chodník podél II/310 od křižovatky nad Spořilovem po ul. U Cihelny (realizovat společně s rekonstrukcí silnice Pardubickým krajem)


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se Sdružení pro Letohradsko, snaží posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne.

Těší mne potkávat spokojené spoluobčany. Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm z řad opozice. Končící volební období bylo klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali v komisích rady a výborech zastupitelstva. Poděkování patří pracovníkům městského úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci též poděkovat všem spoluobčanům, kteří svojí prací ve spolcích a dalších organizacích spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu, které nám mnozí z okolí závidí.  

Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu považován za úspěšně se rozvíjející město. Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte Letohrad rádi. Přeji Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a přijďte k volbám. Ať již volby  dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD, to je opravdu DOBRÁ ADRESA!

S úctou, Petr Fiala