Přejít na titulní stránku

Doplněk k našemu občasníku

Referendum k otázce budoucnosti domu kultury se uskuteční v sobotu 1. května od 8,00 do 20,00. Hlasování proběhne v tradičních volebních místnostech, kde hlasující obdrží též hlasovací lístek. Svoji totožnost a trvalý pobyt v Letohradě prokáže osobním dokladem (občanský průkaz, pas). Prosíme, abyste svůj názor vyjádřit přišli, je to důležité! Náš občasník, který jste v těchto dnech nalezli ve svých schránkách, byl vytisknut už v prosinci, proto jsme ještě některé záležitosti aktualizovali ve vloženém dvojlistu. Je to náš jediný materiál k otázce Domu kultury, nechtěli jsme vás zatěžovat. Rádi bychom, aby se brzy stavělo a kultura v Letohradě do dvou let zase sloužila. K tomu důstojné prostory pro Základní uměleckou školu a zámek pro knihovnu a pěknou expozici zámeckých sbírek. Děkujeme všem, kteří svojí účastí u referenda prokáží, že jim život v Letohradě není lhostejný.


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

cítíme částečný dluh v informacích k tématu, které již několik měsíců „hýbe“ Letohradem. Je jím Dům kultury, ke kterému Vám v uplynulých týdnech do domovních schránek přišly nesouhlasné informa­ce od skupiny šesti zastupitelů, která připravené řešení odmítá. Je mi jas­né, že si řada z Vás po jejich přečtení položila otázku, co že se to vlastně děje, co to ten starosta Fiala a lidé kolem něho prosazují?

A to přesto, že jsme projekt veřejně představili. Věřím, že si nikdo z Vás po těch le­tech, kdy jsme postupně rekonstruo­vali mnoho veřejných objektů ve měs­tě (namátkou městský úřad, areály základních škol, zdravotní středisko, MŠ U Dvora apod.) a budovaly se či opravovaly (například nové autobu­sové nádraží, skatepark, sběrný dvůr, zámecké a parkové zdi, řada komu­nikací, chodníků včetně těch nových) nemyslí, že bychom chtěli Letohradu uškodit. Kulturní dům je jednoduše na řadě, bourat ho nechceme, nechceme ani zahodit již uhrazených 10 mil. Kč za připravenou realizační projektovou dokumentaci. Chceme jej za dva roky vrátit k životu. Naše řešení, které přinese obnovu objektu pro kvalitní kulturu, nové bezpečné a bezbariéro­vé prostory pro ZUŠ, která bude mít všechny obory pod jednou střechou a navíc vyřeší prostory zámku pro rozšíření knihovny a důstojné zámec­ké sbírky, je sice oproti řešení navrho­vanému opozicí ročně na splátkách o necelé tři miliony dražší (ale i to je diskutabilní, pokud by v budoucnu opravdu řešili i ZUŠ a další), ale při­nese celkový pozitivní efekt do života města, a to hned.

Protože Vám bylo podsouváno, že nás Váš názor nezajímá, což není pravda (vzpomeňte na námi činěné ankety v uplynulém období), rozhodli jsme se souhlasit s vypsáním referen­da, ovšem s otázkou, která je podlo­žená reálným projektem, který je při­pravený. V tomto našem materiálu se Vám jej pokusíme stručně představit, jakými postupnými kroky se k řešení dospělo, pokusíme se popsat ekono­miku projektu, finance města a další. Chceme Vám poskytnout maximum informací, abyste se mohli sami zod­povědně rozhodnout.


S úctou, Petr Fiala